1. Naantalin Eläkeläiset ry

2. Puhenjohtajan tervehdys

3. Toimintasyynnitelma 2020

4. Säännöt

_______________________________________________

Naantalin Eläkeläiset ry

Rekisterinumero  106.794

Yhdistys on 16. huhtikuuta 1971 perustettu vireä ja valistava yhdistys. Toiminta aloitettiin kokoamalla jäsenet yhteiseen Tarinatuokioon.

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään myös liikunnallisiin harrastuksiin. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on naantalilaisten eläkeläisten elämänlaadun parantaminen hyvässä yhteishengessä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton eikä kuulu mihinkään keskusjärjestöön vaan on paikallinen ja lähiympäristön eläkeläisiä kokoava aktiivinen toimija. Yhdistys heijastaa ja luo valoa sekä hyvää henkeä kotikaupunkinsa parhaaksi.

Jäsenmäärämme hipoo viittäsataa, joten yhdistyksemme saa liikkeelle runsaan määrän eläkeläisiä viikoittain. Erilaiset toimintamuodot kerhojen, liikunnan sekä matkojen muodossa antavat mahdollisuuden laajentaa ja avartaa näkemyskenttää laajemmallekin.

Aktiivisten toimijoiden ja tiimivetäjien ohjauksessa yhdistyksestä löytyy jokaiselle jotakin.

KULTTUURISTA FYYSISEEN HYVINVOINTIIN.

Liity jäseneksi iloisen toiminnan piiriin.

________________________________________________

 

PUHEENJOHTAJA REIJO KOUVON TERVEHDYS 1.1.2020

 

Yhdistyksemme jatkoi vireää toimintaansa päättyneenä vuonna. Syyskokouksessa hallitus uudistui uusin jäsenin. Tässä yhteydessä haluan kiittää hallituksesta jättäytyneitä arvokkaasta työstä yhdistyksemme hyväksi. Uusille hallituksen jäsenille toivon rohkeutta ja iloa.

Meidän Naantalissamme on arvioiden mukaan vuonna 2025 lähes tuhat yli 75-vuotiasta enemmän kuin nyt. On selvää, että noin 3000 ikäihmisen joukkoon mahtuu monia yksinäisiä ja unohdettuja. Ehdotankin, että ottaisimme itse kukin tavoitteeksi löytää lähiympäristöstä yksinäinen Matti tai Maija, ottaisimme kädestä kiinni ja toisimme mukaan joukkoomme.

Tätä kirjoittaessani joulun juhla on takana. Maa on vielä musta ja lumen tuloa odotellaan. Toivotan jäsenillemme terveyttä ja hyvää mieltä.

 

 

______________________________________________________

 

Naantalin Eläkeläiset ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

Yleistä

Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä lieventää yksinäisyyttä yhdessä vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintamuodot

Vuonna 2020 yhdistys pyrkii jäsentensä aktivointiin tarinatuokioiden ja muiden tapahtumien sisältöä monipuolistamalla sekä hyödyntämällä enemmän jäsenistön ideoita.

Asia- ja viihdepitoiset tarinatuokiot arpajaisin ja bingoin jatkuvat entiseen tapaan.

Liikuntakerho Vireät liikkujat jatkaa Kesti-Maarialla. Sauvakävelijät sekä Ukot ja Akat jumppa samoin. Kaikkiin näihin pyritään saamaan lisää osanottajia. Birgitta-kodin kuntosali on käytettävissä.

Viihderyhmät Marjaset, Rusinat, Maruset ja Kainot Pojat vuorottelevat tarinatuokioissa omatuotanteisin ja monipuolisin ohjelmin.

Leena Litzén vastaa Marjasten, Rusinoiden ja Marusten ohjelmasuunnittelusta ja ohjauksesta. Rusinoissa toimiva Risto Lehtilä viihdyttää myös Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön palvelutalon asukkaita. Myös Kainot Pojat säestäjänsä ja ohjaajansa Tiina Lustigin johdolla  vierailevat tarinatuokioiden lisäksi mainituissa kohteissa.  Kerhojen harjoitus- ja treeniajat löytyvät kotisivuilta sekä erikseen kevättä ja syksyä varten laadittavista ohjemalehtisistä.

Matkoja järjestetään matkatoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Yhdyshenkilönä toimii matkavastaava Tuija Saarinen. Yhdistys tukee tarvittaessa matkojen rahoitusta.

Hallinto

Yhdistyksellä on sääntömääräisesti kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta yleensä kerran kuussa. Hallituksen alaisina ja apuna toimivat talous-, ohjelma- ja matkatoimikunta, jotka esittelevät ehdotuksensa hallitukselle hyväksyttäväksi. Hallitus valitsee toimikunnat.

Tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan viikoittain Rannikkoseudun päivyripalstalla ja  Turun Sanomien yhdistystoimintapalstalla. Seutusanomien menovinkit ja omat kotisivut antavat ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta. Viralliset ilmoitukset julkaistaan Rannikkoseudussa.

Toimintasuunnitelma tullaan esittämään syyskokouksessa:

Naantalissa 6.11.2019

HALLITUS

 ______________________________________________________________________________

 Säännöt

13.3.2020 1 ( 4 )
NAANTALIN ELÄKELÄISET RY
Yhdistys on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Naantalin Eläkeläiset ry ja kotipaikka on Naantalin
kaupunki.
2 TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tarkoituksena on
- tukea, valvoa ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden
tyydyttämistä
- kehittää eläkeläisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja
tukea niiden toteutumista
- pitää yhteyttä muihin eläkeläisyhdistyksiin
- tekee aloitteita ja esityksiä kunnan päättäville elimille
- järjestää kokouksia sekä neuvonta ja luentotilaisuuksia
- järjestää matkoja ja kulttuuritapahtumiin osallistumisia
3 TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistyksellä on oikeus
- oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- järjestää arpajaisia ja keräyksiä tarvittavien lupien mukaisesti
4 JÄSENET
Varsinaiset jäsenet
Yhdistykseen voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi 18 vuotta täyttänyt
eläkeläinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisilla
jäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Tukijäsenet
Tukijäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö
ja yksityinen henkilö.
Tukijäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan.
Tukijäsenillä on yksi ääni.
Vapaajäsenet
Vapaajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päättämin ehdoin yhdistyksessä
pitkään toiminut jäsen. Vapaajäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta entiset
jäsenoikeudet säilyvät.
2
Jäsenyys
Jäsenyysehdoista päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäsenillä on kaikki jäsenen oikeudet ja velvollisuudet jäseneksi
hyväksymisestä lähtien.
5 KUNNIAJÄSENET JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua
yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua
ansioituneen entisen puheenjohtajansa.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6 JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksut
seuraavaalle toimintavuodelle.
7 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana, ja vähintään neljä (4)
ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muut jäsenet
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Lisäksi hallitus
valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella enemmistöllä, tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Hallitus valvoo, että yhdistyksen asioita hoidetaan lakien, yhdistyksen sääntöjen
ja kokouspäätösten mukaan.
Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä (eroamisesta) yhteisöihin, joihin
kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita. Hallitus nimeää tarvittavat
yhteyshenkilöt.
Hallitus voi asettaa määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin.
3
8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä
9 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä kuluvan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Kokous pidetään, jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön
esittämisestä.
Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja tasatilanteessa puheenjohtajan
ääni ratkaisee.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetään sanomalehtien, internetin tai kevät-/
syyskauden ohjelmaesittelyn kautta vähintään viikko ennen kokousta.
11 VARSINAISET KOKOUKSET
KEVÄTKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen
hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
4
SYYSKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan hallituksen puheenjohtaja joka
toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen
hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
Ylimääräisessä kokuksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Kokouskutsussa on mainittavava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen lakkautuksen yhteydessä käytetään varat
samaan tarkoitukseen.
13 MUUT ASIAT
Noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail