1. Naantalin Eläkeläiset ry

2. Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2023

3. Toimintasuunnitelma 2022

4. Säännöt 12.11.2020

5. Tietosuojaseloste  05.01.2022

_______________________________________________

1. Naantalin Eläkeläiset ry

Rekisterinumero  106.794

Yhdistys on 16. huhtikuuta 1971 perustettu vireä ja valistava yhdistys. Toiminta aloitettiin kokoamalla jäsenet yhteiseen Tarinatuokioon.

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään myös liikunnallisiin harrastuksiin. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on naantalilaisten eläkeläisten elämänlaadun parantaminen hyvässä yhteishengessä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton eikä kuulu mihinkään keskusjärjestöön vaan on paikallinen ja lähiympäristön eläkeläisiä kokoava aktiivinen toimija. Yhdistys heijastaa ja luo valoa sekä hyvää henkeä kotikaupunkinsa parhaaksi.

Jäsenmäärämme hipoo viittäsataa, joten yhdistyksemme saa liikkeelle runsaan määrän eläkeläisiä viikoittain. Erilaiset toimintamuodot kerhojen, liikunnan sekä matkojen muodossa antavat mahdollisuuden laajentaa ja avartaa näkemyskenttää laajemmallekin.

Aktiivisten toimijoiden ja tiimivetäjien ohjauksessa yhdistyksestä löytyy jokaiselle jotakin.

KULTTUURISTA FYYSISEEN HYVINVOINTIIN.

Liity jäseneksi iloisen toiminnan piiriin.

________________________________________________

2.  REIJO KOUVON

Puheenjohtajan uudenvuodentervehdys 2023

Hyvät jäsenet!

Olemme viettäneet joulua ehkä erilaisin tuntein kuin aikaisemmin. Vanhat jouluperinteet vievät ajatuksemme menneisiin, ikimuistoisiin joulukokemuksiin. Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto on parasta, mitä voimme toivoa.

 Yhdistyksemme toiminta on koronavuosien jälkeen elpynyt lähes entisenlaiseen. Ilahduttavaa on todeta, että aktiiviset touhuihmisemme ovat jaksaneet ja jaksavat pontevasti suunnitella ja toteuttaa tarinatuokioita.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on vihje liikunnallisuuden edistämisestä, tanssi ja karaoke. Olen ilolla huomannut, että tapaamisissamme on pitkäaikainen istuminen selätetty. Kiitos jäsenillemme! 

Tarinatuokio-kokoontumisemme suosittavat nimensä mukaisesti vuorovaikutteiseen toimintaan. Jos sinulla on mitä tahansa muistoissa olevaa ja muille kerrottavaksi annettavaa, tee se. Jos sinulla on runo, laulu tai soittotaito, jaa se.

Tervetuloa mukaan myös yhdistyksen lauluryhmiin!

 Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta sekä terveyttä ja hyvää mieltä.

Pj Reijo Kouvo

_____________________________________________________________________________

 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 Yleistä

 Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä edistää vanhusten selviytymistä yhdessä Vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden yhteistoimijoiden kanssa.

 Toimintamuodot

 Vuonna 2022 yhdistys pyrkii jäsentensä aktivointiin tarinatuokioiden ja useiden muiden tapahtumien sisältöä monipuolistamalla sekä hyödyntämällä enemmän jäsenistönsä ideoita.

Asia- ja viihdepitoiset tarinatuokiot höystettynä arpajaisilla ja bingolla jatkuvat entiseen tapaan.

 Sauvakävelijät sekä Ukot ja Akat jumppa jatkuvat kuten myös liikuntakerho Vireät liikkujat Kesti-Maariassa. Kaikkiin näihin pyritään saamaan lisää osanottajia. Birgitta-kodin kuntosali on mahdollisesti taas käytettävissä Corona-19 pandemian jälkeen.

 Viihde- ja lauluryhmät Maruset ja Kainot Pojat vuorottelevat tarinatuokioissa monipuolisin ohjelmin. Leena Litzén vastaa Marusten ohjelmasuunnittelusta, ohjauksesta ja säestyksestä. Risto Lehtilä viihdyttää myös Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön palvelutalon asukkaita. Myös Kainot Pojat säestäjänsä ja ohjaajansa Tiina Lustigin johdolla vierailevat tarinatuokioiden lisäksi eri kohteissa.  Kerhojen harjoitus- ja treeniajat löytyvät kotisivuilta sekä erikseen kevättä ja syksyä varten laadittavista ohjelmalehtisistä.

 Matkoja järjestetään matkatoimikunnan ehdotusten ja matkavastaava Tuija Saarisen suunnitelmien mukaan. Yhdistys tukee tarvittaessa matkojen rahoitusta.

Yhdistys täytti vuonna 2021 50 vuotta. Juhla oli suunniteltu pidettäväksi 18.4.2021 seurakunnan tiloissa. Kokoontumisrajoitukset estivät tällöin juhlimisen ja juhlat siirrettiin pidettäviksi keväällä 20. maaliskuuta vuonna 2022. Hallitus on teettänyt yhdistykselle juhlan kunniaksi uudet pinssit.

 Hallinto

Yhdistyksellä on sääntömääräisesti kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta yleensä kerran kuussa. Hallituksen alaisina ja apuna toimivat talous-, ohjelma- ja matkatoimikunta, jotka esittelevät ehdotuksensa hallitukselle hyväksyttäviksi. Hallitus valitsee toimikunnat. Yhdistyksen uudet säännöt ovat astuneet voimaan 12.11.2020.

 Tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Viralliset ilmoitukset julkaistaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja kotisivuilla sekä paikkakunnan lehdissä.

 Naantalissa, 6 pnä lokakuuta 2021

HALLITUS

_____________________________________________________________________________________

4.      Säännöt                             12.11.2020

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Naantalin Eläkeläiset ry ja kotipaikka on Naantalin kaupunki.
Yhdistys on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.

2 TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tarkoituksena on
– tukea, valvoa ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä
– kehittää eläkeläisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukea niiden toteutumista
– pitää yhteyttä muihin eläkeläisyhdistyksiin
– tekee aloitteita ja esityksiä kunnan päättäville elimille
– järjestää kokouksia sekä neuvonta ja luentotilaisuuksia
– järjestää matkoja ja kulttuuritapahtumiin osallistumisia

3 TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistyksellä on oikeus
– oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää arpajaisia ja keräyksiä tarvittavien lupien mukaisesti

4 JÄSENET
Varsinaiset jäsenet
Yhdistykseen voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi 18 vuotta täyttänyt eläkeläinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Tukijäsenet
Tukijäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö.
Tukijäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan. Tukijäsenillä on yksi ääni.
Vapaajäsenet
Vapaajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päättämin ehdoin yhdistyksessä pitkään toiminut jäsen. Vapaajäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta entiset jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenyys
Kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti jäsenmaksunsa suorittanut ja 80 vuotta täyttänyt henkilö on vapaajäsen.
Yhdistyksen jäsenillä on kaikki jäsenenoikeudet ja velvollisuudet jäseneksi hyväksymisestä lähtien.

5 KUNNIAJÄSENET JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen entisen puheenjohtajansa.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksut seuraavalle toimintavuodelle.

7 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana, ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Jäsenistä on puolet vuosittain erovuoroisia. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus valvoo, että yhdistyksen asioita hoidetaan lakien, yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaan.
Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä (eroamisesta) yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita. Hallitus nimeää tarvittavat yhteyshenkilöt.
Hallitus voi asettaa määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin.

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Kokous pidetään, jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sanomalehtien tai internetin ja lisäksi kevät-/ syyskauden ohjelmaesittelyn kautta vähintään viikko ennen kokousta.

11 VARSINAISET KOKOUKSET
KEVÄTKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.

SYYSKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksenmääräämällä tavalla. Yhdistyksen lakkautuksen yhteydessä käytetään varat samaan tarkoitukseen.
13 MUUT ASIAT
Noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

__________________________________________________________________________________

5. Tietosuojaseloste               05.01.2022

Naantalin Eläkeläiset ry

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjä                              Naantalin Eläkeläiset ry

Puheenjohtaja                                Reijo Kouvo  marjareijo@hotmail.com

Jäsenrekisterin pitäjä                  Kaija Suominen kaisuo14@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Jäsenrekisterissä käsitellään Naantalin Eläkeläiset ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja.

3. Tietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsentietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslain mukaiseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Kerättävät tiedot ovat rekisteröidyn etu- ja sukunimi, syntymäaika, postiosoite ja liittymisvuosi. Lisäksi yhdistyksen hallitus, toimikunnat ja yhdistyksen sisällä toimivat kerhot voivat kerätä jäsentensä väliseen yhteydenpitoon tarvittavia tietoja, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään jäseniltä itseltään ja niitä voidaan käyttää jäsenille tiedottamisessa.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Jäsenrekisteri on jäsenrekisterin hoitajan hallussa. Henkilötietoihin on pääsy vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja muilla yhdistyksen yleisen kokouksen tai hallituksen valitsemilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi yhdistyksessä. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut luottamukselliset tiedot pidetään salassa. Sähköiset henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti ja paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistyksen jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään Naantalin Eläkeläiset ry:n rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena peräkkäisenä vuotena, jäsenyys katsotaan päättyneeksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–        saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

–        saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

–        vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

–        vaatia henkilötietojensa poistamista;

–        peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

–        vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;

–        saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

–        vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Pyyntö tietojen tarkistamisesta tai muuttamisesta tulee esittää jäsenrekisterin pitäjälle. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus yhdistyksen jäsenyyteen liittyen.

9. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kaisuo14@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Naantalin Eläkeläiset ry

c/o Eeva Tammi

Myllykiventie 2 as 3

21100 Naantali

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.1.2022.

___________________________________________________________________________________